www.derinbilgiler.net » Məqalələr » İmani » Həqiqətən sevən insan sevdiyinin axirətini düşünər

 
 
 


Həqiqətən sevən insan sevdiyinin axirətini düşünər

Müəllif: Terish Tarix 10-06-2016, 13:31, Baxılıb: 341

0
Həqiqətən sevən insan sevdiyinin axirətini düşünər


İn­sa­nın əsl hə­ya­tı ölü­mü ilə baş­la­yan axi­rət hə­ya­tı­dır. Bu dün­ya müvəqqətidir. İnsan dünyaya yal­nız sı­nan­maq üçün gəlir. Bu hə­qi­qə­ti dərk edən mö­min­lər sev­gi­si­ni bir-bir­i­ni axi­rət­də­ki son­suz hə­yat­a ha­zır­la­ya­raq gös­tə­rir­lər. Öz­lə­ri Al­la­h’ın ri­za­sı­na, rəh­mə­ti­nə və cən­nə­ti­nə nə qə­dər çox qo­vuş­maq is­tə­yir­lər­sə, sev­dik­lə­ri mö­min qar­daş­ı­nın da ey­ni ne­mət­lə­rə və gö­zəl­lik­lə­rə qo­vuş­ma­sı­nı is­tə­yir­lər. Əks təqdirdə, sevdiklərinin son­su­z cə­hən­nəm əza­bı ilə əvəz gö­rə­cə­yi­ni bil­dik­lə­ri üçün iman gə­ti­rən­lə­r bu mə­sə­lə­də olduqca qə­rar­lı hə­rə­kət edirlər. Bir-birin­də gör­dük­lə­ri xə­ta­lı və ya qü­sur­lu cə­hət­lə­ri dər­hal dü­zəlt­mə­yə və bir-birini Al­la­h’ın ən çox ra­zı qala­ca­ğı əx­la­qa çat­dır­ma­ğa ça­lı­şır­lar. Sevdiklərini daim yax­şılığa də­vət edib, pis­lik­lər­dən çə­kin­dir­mə­yə ça­lı­şır­lar. On­la­rın bu hə­vəs və səy­lə­ri bir-bir­i­nə olan hə­qi­qi sev­ginin gös­tə­ri­ci­lə­rin­dən bi­ri­dir. Al­lah Qu­ran­da iman gə­ti­rən­lə­rin güc­lü sev­gisini be­lə xə­bər ve­rir:

Mö­min ki­şi­lər­lə mö­min qa­dın­lar bir-bi­ri­nə dostdurlar . On­lar yax­şı iş­lər gör­mə­yi əmr edər, pis iş­lə­ri ya­saq edər, na­maz qı­lıb zə­kat ve­rər, Al­la­h’a və Pey­ğəm­bə­ri­nə ita­ət edər­lər. Al­lah, əl­bət­tə ki, on­la­ra rəhm edə­cək­dir. Al­lah, hə­qi­qə­tən, ye­nil­məz qüv­vət, hik­mət sa­hi­bi­dir! (Töv­bə su­rə­si, 71)

Bölmə: Məqalələr » İmani

Hörmətli İstifadəci, Zəhmət Olmasa Sayta Daxil Olun.
İstifadəci Adınız Yoxdursa Zəhmət Olmasa Qeydiyyatdan Kecin.